Contactgegevens TerWerk

Bezoek-, en post adres:

Hellingstraat 61

1398 AV Muiden

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobiel 06 54 676 999.

Site www.terwerk.nl

 

De parkeerplaats op de Weesperweg is het dichtste bij om (betaald) te parkeren. Het is dan 5 minuten lopen naar Hellingstraat 61.

 

 

 

 

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

TerWerk Anneke Steetzel, zzp’er, kvk nummer 34371725

Woestduinstraat 55hs 1058TB Amsterdam Tel 06 – 54 676 999
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

 

Persoonsgegevens


TerWerk 
verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Werkervaring

 • Competenties en interessegebieden

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • Doelstelling opdracht

 • Verslagen coach gesprekken

 • Input opdrachtgever voor het maken van een training / ontwikkeltraject

 TerWerk 
verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

 

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject/ training/ ontwikkeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

  Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 • Borging en eventuele opvolging van opdrachten

  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

 

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze samenwerkende partners die meewerken aan de opdrachten die worden uitgevoerd door TerWerk. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële ( tenzij dit door beide partijen vooraf is goedgekeurd) of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
D
aarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden soms analyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

A. Steetzel

Woestduinstraat 55hs

1058 TB Amsterdam

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018

10:43:28 

                                                 "De enige constante is verandering"  Heraclitus

 

 

Alles verandert. De wereld, het land en de plaats waar je woont, de mensen om je heen, je relaties, werk, het team waarmee je samenwerkt en jij zelf, bewegen. Soms geeft dit energie en soms kost dit meer moeite. 

Wij gaan over die beweging, die verandering. Wij werken samen met individuen, teams en organisaties. Wij geloven dat veranderen een continu proces is. Dat bewegen noodzakelijk is voor groei. Voor persoonlijke en zakelijke groei. Het geeft een gevoel van vrijheid als je kan loslaten, als je kan meebewegen en kan openstaan voor nieuw.

Vanaf begin 2010 zetten wij mensen, teams en organisaties in beweging. Wij werken samen met een breed palet aan professionals, ieder met zijn/haar expertise. Daardoor kunnen we een specialistische aanpak aanbieden waarbij iedere coach, trainer en trainingsacteur zijn/haar kwaliteit inzet. 

 

                                                                           Hoe?

Onze trainingen zijn gebaseerd op 3 dimensionaal leren en zijn altijd op maat gemaakt. Het direct kunnen toepassen van je vaardigheden. Bewust worden van wat je kan, je vaardigheden verdiepen en uitbreiden. Wij brengen zaken naar boven die onder water spelen, het systeem waarbinnen wordt gewerkt en laten zien welk voorkeursgedrag wordt gehanteerd. Is het effectief en is men bewust van het effect?

Onze programma's kenmerken zich door:

 • maatwerk
 • effectief
 • ervarend leren
 • afwisselend
 • specialistische trainers
 • een sfeer waarin men leert vanuit veiligheid, vertrouwen en met plezier
 • zowel live als digitale programma's

 

 

                                                                Wat bieden wij aan?

 

 • Ontwikkelingstrajecten op maat ( ook online)
 • De Veranderij - voor leidinggevende in een veranderende wereld (nieuw) 
 • Teamcoaching
 • Personal Coaching / E coaching
 • ActCoaching (trainer/acteur en coach geven 1 dag samen training op 1 specifiek onderwerp)
 • Groep Coaching Managers (4-6 managers online of op locatie)
 • Trainingen op het gebied van communicatie, gedrag en vaardigheden
 • Trainee programma
 • Het ontwikkel gesprek (online en op locatie)
 • Gesprekstechnieken
 • Training Diversiteit & Inclusie
 • Vitaliteit programma
 • Leiderschaps trajecten

 

                                                          Met wie werken wij samen?

 

Anneke Steetzel: Trainer / Personal coach / eigenaar TerWerk

David Veenman: Trainer / coach

Ernst Oosterbosch: Trainer / stress en burnout deskundige

Lionel Leeuwin: Trainer / trainingsacteur

 

 

Privacy beleid Terwerk

 

 

 

 

 

 

 .

 

Nieuws

 

TerWerk zal hier regelmatige nieuws en interviews plaatsen over arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen.


Mocht u ook een interessant artikel hebben gelezen dat u op de site van TerWerk wilt plaatsen dan kunt u dit mailen naar:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching & Training


Wat bieden wij aan:

 1. Coaching van managers
 2. Ontwikkel trajecten
 3. Training

U heeft tijdens het gehele traject één aanspreekpunt en tegelijkertijd het voordeel van een expert op ieder onderdeel. Wij maken, voeren uit en begeleiden het gehele traject waarbij u 1 of meerdere onderdelen kan afnemen.

Iedere training is interactief zodat de deelnemers leren door te ervaren.

Vooraf vind er een uitgebreide intake plaats zodat wij het traject op maat kunnen makenen daardoor aansluit bij uw organisatie.

Coaching:

 • Personal Coaching
 • ActCoaching
 • TeamCoaching
 • Groepscoaching voor 4 tot 6 management trainees

Training:

 • Leiderschap
 • Samenwerken
 • Voeren van het gesprek
 • Communicatie
 • Aanspreken en feedback geven
 • Trainee programma
 • Kernwaarden vertalen naar gedrag
 • Teambuilding

 

TerWerk is aangesloten bij NOBCO - Nederlandse orde van Beroepscoaches

 

 

 

.